Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest:

Firma Safety For Operation Paweł Rolewski z siedzibą w Skierniewicach przy ul.Mazowiecka 28 P

Może się Pani/Pan z nami kontaktować
a) listownie na adres siedziby firmy,
b) telefonicznie dzwoniąc na nr spółki: + 48 503 849 921
c) mailowo na adres: biuro@sforo.pl

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

1) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – prowadzenia księgowości, sprawozdawczości, wystawiania faktur/rachunków, dokonywania rozliczeń finansowych z kontrahentami, realizowania reklamacji towaru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
− Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
− Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
− Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
– dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:

1) wypełnienia obowiązku prawnego – wystawienia faktury / rachunku, dokonania rozliczenia transakcji zakupu / sprzedaży czy reklamacji towaru. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
2) zawarcia lub wykonania umowy.

4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa (w szczególności ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług). W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia. W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci, biura rachunkowe itp.)

6. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.

7. Administrator nie posiada Przedstawiciela.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Pana/Pani praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

9. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) i przenoszenia swoich danych osobowych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się